Enzyme Technology and Protein Bioinformatics Laboratory
(ETPB Lab)

Past MSc Students

  • Renuka Kumari
  • Archana, Ankita, Ankita, Kajal, Mohan, Monika, Praveen
  • Monika, Ravi, Geeta, Ritu, Lalita, Shail
  • Shrestha Malik, Preeti Munjal, Vikram kashyap, Sumit Sharma, Nancy, Pawan Yadav, Sohail Ahmed
  • Archi Gupta, Anisha, Archana, Rajat Mehta
  • Seema, Sushma, Poonam Bish, Twinkle Sindhwani, Manish, Usha rani
  • Yogesh Sharma, Sunil, Poonam, Yogesh verma
  • Saloni, Josmi joseph, Vasundra, Preeti Rangi
  • Babita, Jyoti, Tanu Dahiya, Nisha Rathore, Ritu Hansraj ,Pragya,Shivani